Combi Zuidlaren

Inschrijven via hun site graag.   

http://www.jeugdwedstrijdzeilen.nl/inschrijven-voor-de-combis/

 

Combi Noord jeugdevenementen

Wedstrijdbepalingen 2018

 die zullen worden gehouden op:

I               2 en 3 juni 2018                                  Heeg                                      voor niveau A/B/C

II              9 en 10 juni 2018                               Paterswolde                         voor niveau A/B/C

III             23 en 24 juni 2018                             Schildmeer                           voor niveau A/B/C

IV            7 en 8 juli 2018                                   Sneek                                    voor niveau A/B/C

V             13 en 14  oktober 2018                    Zuidlaren                              voor niveau A/B/C en  Opti “D

Deelname staat open voor jeugd tot en met 21 jaar in de klassen: Optimist, Flits, Laser 4.7 en Radial, Cadet, Europe, Splash, 420, Vaurien, RS Feva en Laser Pico.

 

  1. Regels

1.1          De wedstrijdserie is onderworpen aan de ‘regels’ zoals vastgelegd in:

– de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2017-2020

                – het Combi reglement

                – de klassenvoorschriften van de desbetreffende klassen

1.2          De Notice of Race en de wedstrijdbepalingen worden beschikbaar gesteld op de website

www.jeugdwedstrijdzeilen.nl en kunnen daar worden gedownload in PDF-formaat.                                                        Deze documenten zullen niet worden uitgereikt. Beide documenten zijn aanwezig in het Nederlands .

1.3          Met uitzondering van de C-optimist moet iedere persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, lid zijn van een vereniging of andere organisatie aangesloten bij het Watersportverbond.

1.4          Arbitrage zal worden toegepast voor overtreden van de regels van deel 2 RvW. Addendum AR is van toepassing.

 

2             MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat zich in of nabij het wedstrijdkantoor bevindt.

 

3             WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN

Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal worden bekendgemaakt vóór 09.00 op de dag dat deze van kracht wordt, behalve dat iedere wijziging in het schema van de wedstrijden zal worden bekendgemaakt vóór 20.00 op de dag voordat deze van kracht wordt.

 

4             SEINEN OP DE WAL

4.1          Seinen op de wal zullen indien mogelijk worden getoond aan één van de vlaggenmasten nabij het wedstrijdkantoor.

4.2          Wanneer vlag OW getoond wordt op de wal, wordt in Wedstrijdsein OW ‘1 minuut’ vervangen door ‘niet minder dan 30 minuten’.

 

5             PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN

5.1          Startvolgorde:

                De startvolgorde voor de 1e wedstrijd van die dag wordt bekend gemaakt min. 1 uur voor de aanvang van die 1e

wedstrijd op het mededelingenbord.

 

Dag Wedstrijd Tijd van het 1e startsein Tijd van het 1e waarschuwingssein
Zaterdag 1 11.00 10.55
  2 z.s.m.  
  3 z.s.m. na de lunch  
  4 z.s.m.  
Zondag 5 11.00 10.55
  6 z.s.m  

 

5.2          Wanneer meer dan één wedstrijd gehouden zal worden op dezelfde dag, moet het waarschuwingssein voor elke volgende wedstrijd zo snel als praktisch mogelijk is worden gegeven.

Om boten te waarschuwen dat een andere wedstrijd of een reeks van wedstrijden spoedig zal beginnen zal 5 minuten voor het eerste waarschuwingssein van de eerste klasse die start, een attentiesein (Oranje met 1 geluidssein) worden getoond.

5.3               Op zaterdag zal geen waarschuwingssein meer gegeven worden na 18.00 uur.

Op zondag zal geen waarschuwingssein meer gegeven worden na 14.00 uur.

Het wedstrijdcomité kan de startvolgorde na de 1e wedstrijd van de dag nog wijzigen om wachttijden te beperken. Ook mag zij wedstrijden in overleg met de door JWZ aangewezen verantwoordelijke verschuiven van zaterdag naar zondag en andersom. Bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden. Dit geldt ook voor de starttijd van de 1e wedstrijd op zondag en de tijden van het laatste waarschuwingssein op zaterdag en zondag. De Optimist B vaart op zaterdag  maximaal 3 wedstrijden.

 

6                    KLASSENVLAGGEN EN LINTEN

De klassenvlaggen of klassenborden die gebruikt worden door de wedstrijdorganisatie, worden minimaal 1 uur voor aanvang van de 1e Wedstrijd van dat weekend bekend gemaakt op het mededelingenbord.

De optimist B en Splash B dienen een lint in de tophoek van het zeil te hebben. Deze linten worden door de Organiserende Autoriteiten beschikbaar gesteld.

 

7             WEDSTRIJDGEBIED

De ligging van het wedstrijdgebied wordt bepaald in Verdere Voorschriften B2.

 

8             DE BANEN

8.1          De diagrammen in Verdere Voorschriften B3 tonen de banen en ongeveer de hoeken tussen de rakken,

de volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren en de zijde aan waaraan ieder

merkteken moet worden gehouden.

8.2          De lengte van de baan is zodanig, dat de streeftijd van ongeveer 45 minuten voor de eerste boot per

wedstrijd wordt gehaald. Afwijkingen van deze tijd zijn geen grond voor verhaal.

8.3          De C-Optimisten varen op een aparte baan met aangepaste lengte en wedstrijdduur.

 

9             MERKTEKENS

De gebruikte Merktekens worden beschreven in Verdere Voorschriften B3.

 

10           DE START

10.1        Wedstrijden zullen worden gestart volgens regel 26.

10.2        De startlijn zal liggen tussen een staak of mast met oranje vlag aan boord van het Startschip aan

stuurboord en een joon met oranje vlag (ODM) aan bakboord, gezien in de richting van het eerste

merkteken.

Er kan een merkteken ILM worden gebruikt. Indien een merkteken ILM wordt gebruikt dan zal gelden dat

het merkteken ILM bij het starten aan stuurboord moet worden gehouden. Merkteken ILM zal ook een

merkteken van de startlijn zijn zoals bedoeld in RvW, deel 2, hoofdstuk C, de inleiding.

Voor de toepassing van regel 30.1 gelden als verlengden van de startlijn de verlengden buiten het

Startschip en Merkteken ‘ODM’.

10.3        Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied vermijden.

10.4        Een boot die later start dan 4 minuten na zijn startsein zal zonder verhoor de score DNS krijgen. Dit wijzigt

regel A4.1.

10.5        Wanneer vlag U is getoond als het voorbereidingssein, mag geen deel van de romp, bemanning of uitrusting van een boot zich bevinden in de driehoek die gevormd wordt door de uiteinden van de startlijn en het eerste merkteken, gedurende de laatste minuut voor zijn startsein. Wanneer een boot deze regel overtreedt en is geïdentificeerd, moet hij uitgesloten worden zonder verhoor, maar niet als de wedstrijd opnieuw wordt gestart of overgezeild of uitgesteld of afgebroken wordt voor het startsein. Dit wijzigt regel 26

 

11           WIJZIGING VAN DE POSITIE VAN HET VOLGENDE MERKTEKEN

Om de plaats van het volgende merkteken te wijzigen zal het wedstrijdcomité het oorspronkelijke merkteken verplaatsen (of de finishlijn verplaatsen) zo snel als praktisch mogelijk is. De wijziging zal zo mogelijk worden beëindigd vóór de eerste boot aan het rak begonnen is en zal zonder verdere seinen geschieden.

Ieder merkteken dat moet worden gerond na het ronden van het verplaatste merkteken kan op dezelfde wijze worden herplaatst teneinde de vorm van de oorspronkelijke baan te handhaven.

 

12           DE FINISH

De finishlijn zal liggen tussen een staak of mast met een blauwe vlag op het finishvaartuig en het finish

“Merkteken FM”.

 

14           TIJDSLIMIETEN

Boten die niet finishen binnen 20 minuten nadat de eerste boot van zijn klasse of groep de baan heeft gevaren en is gefinisht zullen de score DNF krijgen. Dit wijzigt regel 35 en A4.1.

 

15           PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL

15.1        Een boot die de intentie heeft een protest in te dienen, moet dit onmiddellijk kenbaar maken bij het start- of  het finishschip nadat de boot gefinisht is. Als dit wegens omstandigheden niet mogelijk is, moet de boot dit onmiddellijk kenbaar maken aan het Wedstrijd Comité bij aankomst op de wal. Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het Wedstrijdkantoor. Protesten moeten daar worden ingeleverd binnen de protesttijd limiet.

15.2        De protesttijd limiet is 45 minuten nadat de laatste boot in de betreffende klasse gefinisht is in de laatste wedstrijd van de dag. Dezelfde protesttijd limiet is van toepassing op alle protesten van het wedstrijdcomité en het protestcomité en op verzoeken om verhaal. Dit wijzigt regels 61.3 en 62.2.

15.3        Mededelingen zullen worden bekend gemaakt op het mededelingenbord binnen 30 minuten na het verstrijken van de protesttijd limiet om deelnemers op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuigen. Verhoren worden gehouden in de Protest kamer, zo spoedig mogelijk na ontvangst van het protest.

15.4        Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité of protestcomité zullen worden bekend gemaakt op het                 mededelingenbord.

15.5        Een lijst van boten die op grond van app. P hebben erkend regel 42 te hebben overtreden of zijn uitgesloten door het wedstrijdcomité zal worden opgehangen vóór het verstrijken van de protesttijd limiet.

15.6        Voor de toepassing van regel 64.3(b) is de ‘verantwoordelijke autoriteit’, de meter benoemd door de organiserende autoriteit.

15.7        Overtreding van de bepalingen 13 en app. S 11.3, 18 en 19 zijn geen grond voor een protest door een boot. Dit wijzigt regel 60.1(a). Straffen voor deze overtredingen kunnen lager zijn dan uitsluiting als het protestcomité dat beslist.

15.8        Op de laatste dag van een weekend evenement moet een verzoek om heropening worden ingediend, binnen de protesttijd limiet. als de partij die heropening vraagt de vorige dag op de hoogte kon zijn van de beslissing en niet later dan 30 minuten nadat de partij die om heropening vraagt op de hoogte kon zijn van de beslissing indien het de laatste dag van een weekend evenement. Dit wijzigt app. S regel 16.10 en geldt ook voor de gehele serie.

 

16           ARBITRAGE

16.1        Alle protesten die betrekking hebben op RvW deel 2 kunnen zijn onderworpen aan Arbitrage.

16.2        RvW 44.1 wordt gewijzigd, om een boot toe te staan tijdens arbitrage een 30% score straf te nemen, berekend als in

                RvW 44.3(c).

16.3        RvW 63.1 wordt gewijzigd met de toevoeging: “De arbiter kan toestaan een protest terug te laten trekken zonder

                goedkeuring van het protestcomité”.

16.4        Na het indienen van een protest, zal de arbiter een arbitrageverhoor houden, met één vertegenwoordiger van

                iedere boot, tenzij de protesterende partij vraagt om het protest terug te trekken. Getuigen zijn niet toegestaan.

16.5        Na het horen van de verklaringen van iedere vertegenwoordiger zal de arbiter tot een van de volgende oordelen

                komen:

–          Het protest is ongeldig of geen van de boten heeft een regel overtreden
Indien de protesterende partij akkoord gaat, mag het protest worden ingetrokken.
Indien de protesterende partij niet akkoord gaat, dan zal het protest door het protestcomité worden behandeld.

–          Een of beide boten hebben een regel overtreden
De boten, die een regel hebben gebroken, kunnen een 30% score straf nemen, zoals genoemd in WB 16.2 en het protest mag worden ingetrokken. Indien dit niet gebeurt zal het protest door het protestcomité behandeld worden

–          De arbiter beslist dat een volledig protestverhoor nodig is
Het protestcomité zal het protest behandelen.

16.6        De arbiter zal geen lid zijn van het protestcomité, dat het protestverhoor doet, maar mag tijdens het protestverhoor

                als waarnemer aanwezig zijn en mag getuigenis aanbieden. Dit wijzigt RvW 63.3(a).

16.7        De afkorting ARB wordt gebruikt voor een arbitrage score straf. Dit is een toevoeging aan RvW A11.

 

17           PUNTENTELLING WEEKEND EVENEMENT

Voor elke weekendserie zal het Lage Puntensysteem van RvW Appendix A4 van toepassing zijn.

Wanneer in een weekendserie minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid, zal de weekend evenement score van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijd scores in dat weekend.

Bij 1 t/m 4 gezeilde wedstrijden is er dus geen aftrek

Bij 5 of 6 gezeilde wedstrijden wordt de slechtste wedstrijdscore afgetrokken van de evenement score in dat

weekend. Dit wijzigt RvW Appendix A2.

 

SERIE (OVERALL)  SCORE COMBI NOORD

Voor de serie score van de weekend evenementen zal het Lage Puntensysteem van RvW Appendix A4 van toepassing zijn. Alle resultaten van de gezeilde wedstrijden in de weekenden inclusief de eventuele aftrekwedstrijden zullen meetellen voor het overall resultaat. Dit wijzigt RvW Appendix A9.

Voor het bepalen van de serie score is de volgende regeling van aftrekwedstrijden van toepassing.

Bij 1 t/m 4 gezeilde wedstrijden geen aftrek.

Bij 5 t/m 9 gezeilde wedstrijden wordt de slechtste wedstrijdscore afgetrokken van de seriescore.

Bij 10 t/m 14 gezeilde wedstrijden worden de 2 slechtste wedstrijdscores afgetrokken van de seriescore.

Bij 15 t/m 19 gezeilde wedstrijden worden de 3 slechtste wedstrijdscores afgetrokken van de seriescore.

Bij 20 t/m 24 gezeilde wedstrijden worden de 4 slechtste wedstrijdscores afgetrokken van de seriescore.

Bij 25 t/m 29 gezeilde wedstrijden worden de 5 slechtste wedstrijdscores afgetrokken van de seriescore.

Bij 30 gezeilde wedstrijden worden de 6 slechtste wedstrijdscores afgetrokken van de seriescore.

Dit wijzigt RvW Appendix A2 en App. S art. 17.2 is niet van toepassing.

 

18           VERVANGING VAN BEMANNING OF UITRUSTING

18.1        Vervanging van deelnemers zal niet worden toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het wedstrijdcomité. De Verantwoordelijke persoon mag niet vervangen worden.

18.2        Vervanging van beschadigde of verloren uitrusting zal niet worden toegestaan tenzij goedgekeurd door het wedstrijdcomité. Verzoeken om vervanging moete schriftelijk worden gedaan aan het wedstrijdcomité bij de eerste redelijke gelegenheid.

 

19           COMITÉ BOTEN

19.1        Wedstrijdcomité boten zijn herkenbaar aan een vlag met de letters ‘RC’ of een vlag met het Stichting Jeugd Wedstrijdzeilen logo, of zijn herkenbaar zoals aangegeven in de lokale wedstrijdbepalingen.

19.2        Protestcomité boten zijn herkenbaar aan een vlag met de letters ‘PC’, ‘IJ’, ‘Jury’ of vlag J.

19.3        Rescue vaartuigen zijn voorzien van een door het wedstrijdcomité uitgereikte paarse of oranje vlag.

Rescue vaartuigen zijn geen Comité boten, maar mogen, uitsluitend op verzoek van het wedstrijdcomité, afwijken van het gestelde in bepaling 19.

 

20           BEGELEIDINGSBOTEN EN HULPSCHEPEN

Begeleidingsboten en hulpschepen dienen zich te houden aan app. S art. 23

Dit artikel is niet van toepassing bij de Optimist C wedstrijden voor de officiële begeleiding zoals aangewezen door de stichting JWZ, die een van de in bepaling 18.1 genoemde vlaggen voert.

 

In iedere klasse worden per weekend evenement prijzen uitgereikt volgens onderstaande tabel.

 

Alle klassen

Deelnemers Aantal prijzen
1 – 3 1
4 – 6 2
7 – 9 3
10 – 13 4
14 en meer 5

 

Voor de beste deelnemers over de serie van 5 evenementen zijn er per klasse jaarprijzen en kampioenslinten, welke worden uitgereikt bij de prijsuitreiking van de 5e combi. Per 3 deelnemers, afgerond naar boven, in een klasse is er 1 prijs met een maximum van 5 prijzen. Het aantal deelnemers wordt bepaald op zondag voorafgaand aan het evenement om 22:00 uur.

 

Degenen, die aan minimaal vier van de vijf Combiweekeinden hebben deelgenomen, ontvangen ook een Combi Noord-herinnering.

 

Verdere Voorschriften en belangrijke aanwijzingen

NB Boten kunnen op grond van de voorschriften en aanwijzingen uit deze sectie niet tegen elkaar protesteren, noch zijn deze voorschriften en aanwijzingen grond voor verhaal.

 

A1           VEILIGHEID

A1.1       De leiding over de boot en de zorg voor de veiligheid van de boot, alsmede het afsluiten van de benodigde verzekering is de onontkoombare verantwoordelijkheid van de eigenaar of degene die de boot heeft ingeschreven. Deelnemers die de wedstrijdbaan verlaten vóór het einde van een wedstrijd dienen het wedstrijdcomité zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te brengen en zich onverwijld na terugkeer in de haven bij het Wedstrijdkantoor af te melden.

 

A1.2       Deelnemers die op een wedstrijddag de haven niet verlaten en deelnemers die terugkeren naar de haven, voordat ze in de laatste race zijn gefinisht, dienen het wedstrijdcomité of het Wedstrijdkantoor zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Indien één van de seinen ’N boven H’, ’N boven A’, ‘OW boven H‘ of ‘OW boven A‘ op één of meer Wedstrijdcomitéboten wordt getoond dienen de boten van de betreffende klasse(n) onverwijld naar de haven terug te keren. Het binnenlopen van een andere haven is slechts toegestaan in geval van nood. Indien boten een andere haven binnenlopen, dient het Wedstrijdkantoor onverwijld (telefonisch) in kennis te worden gesteld.

 

A1.3       Tijdens het verblijf op het water is het dragen van een deugdelijk zwemvest verplicht. Een rubberpak of droogpak geldt niet als zodanig. Dit wijzigt RvW 40.1.

 

A2           AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

A2.1       Conform app. S regels 29 en 30. Onder de organiserende autoriteit worden naast de Stichting JWZ en de organiserende verenigingen verstaan alle bij de organisatie op enigerlei wijze betrokkenen.

 

A2.2       JWZ noch enig andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij en/of personen of personen waarvan de organiserende vereniging gebruik maakt, aanvaardt enige aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, voor persoonlijke dan wel zaakschade (dood, letsel, gevolgschade daaronder mede begrepen) die direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de wedstrijden.

 

A2.3       Voor iedere deelnemende boot dient een geldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te zijn afgesloten met een minimum dekking van € 680.000 per gebeurtenis, dan wel een overeenkomstige dekking in de valuta van het land waar de boot geregistreerd is.

 

A3           RECLAME

Iedere boot is verplicht aan beide zijden op de voorste 25 % van de romp een door de organiserende autoriteit beschikbaar te stellen reclame uiting van de evenementsponsor aan te brengen. Dit is een aanvulling op app. S art. 21.

 

A4           HAVENMEESTERS

De aanwijzingen van de havenmeesters, beachmasters en terreinbeheerders dienen stipt te worden opgevolgd.

De straf voor het overtreden van deze bepaling zal door het protestcomité worden vastgesteld.

 

A5           ZEILNUMMERS

Een boot mag slechts deelnemen onder het zeilnummer dat op de meetbrief is vermeld.

Verzoeken om een afwijkend zeilnummer te mogen voeren dienen schriftelijk onder opgaaf van redenen voor aanvang van de wedstrijd door de zeiler bij het Wedstrijdkantoor te worden ingediend. Het wedstrijdcomité zal dergelijke verzoeken slechts inwilligen indien het ervan overtuigd is dat het oorspronkelijke nummer niet in het zeil kan worden aangebracht.

 

A6           DEELNEMERSLIJST

De deelnemerslijst van iedere klasse wordt bekend gemaakt op het Mededelingenbord.

 

A7           UITSLAGEN

Na afloop van de laatste wedstrijd op een dag worden de uitslagen bekend gemaakt op het Mededelingenbord. Bovendien zullen de uitslagen z.s.m. worden gepubliceerd op de website van  www.jeugdwedstrijdzeilen.nl .

 

A8           WEERBERICHT

Elke wedstrijddag zal vóór 9.00 uur een weerbericht op het Mededelingenbord worden bekendgemaakt

 

A9           LOCATIE INFORMATIE

                Per weekend serie kunnen deze bepalingen worden aangevuld met lokale bepalingen.

 

B1           WEDSTRIJDKANTOOR / INFOCENTRUM

I               2 en 3 juni 2018                                                Clubhuis WSH Heeg

II              9 en 10 juni 2018                                                               Clubhuis VWDTP  Haren

III             23 en 24 juni 2018                                            Clubhuis ZVOSS Steendam

IV            7 en 8 juli 2018                                                  Roerkoning starteiland Sneek

V             13 en 14 oktober 2018                                     Clubhuis ZZ Zuidlaren

 

B2           HET WEDSTRIJDGEBIED

I               2 en 3 juni 2018                                                Heegermeer

II              9 en 10 juni 2018                                                               Paterswoldsemeer

III             23 en 24 juni 2018                                            Schildmeer

IV            7 en 8 juli 2018                                                  Sneekermeer

V             13 en 14 oktober 2018                                     Zuidlaardermeer

 

B3           DE BAAN

 

Merktekens van de Start-of Finishlijn:

 

Verenigingsvlag:                 

Merkteken OLM:                Een drijfbaken met oranje vlag

Merkteken ILM:                  Een drijfbaken met rode vlag

Merkteken FM:                   Een drijfbaken met blauwe vlag

 

Merktekens van de baan:

Merkteken 1, 2, 3 en 4 zijn Blauw/Geel cilindervormige boeien met of zonder nummers.

Het vervangend merkteken is een cilindervormige boei zonder of met een eventueel afwijkend  nummer.

               

                Hieronder een voorbeeld, welke klasse welke baan vaart. De definitieve baan wordt per klasse op het

Mededelingenbord bekend gemaakt.

 

Outerloop Baan Innerloop Baan
Klasse Volgorde van de merktekens Klasse Volgorde van de merktekens
Splash, Laser 4.7 Start – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – finish Optimist Start – 1 – 4 – 1 – 2 – 3 – finish
Laser radiaal Start – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – 2 – 3 – finish Reserve  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KlasseZeilnummerVoornaamAchternaam
Optimist 2291JanVan klink